«

»

sty
04
2016

Nieodpłatna pomoc prawna w Łosicach

INFORMUJEMY,
IŻ OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 R. ŁSR „EQUUS” REALIZUJE NA PODSTAWIE UMOWY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W ŁOSICACH W POKOJU NR 35 (BUDYNEK Starostwa Powiatowego)
NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ


NIEODPŁATNA

POMOC PRAWNA

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE

 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym”.

 

Zakres darmowej pomocy prawnej obejmuje wszelkie czynności związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej,

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.

 

ZAKRES PRAWA KTÓREGO DOTYCZY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uprawnieni do otrzymania darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, (prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • osoby, które ukończyły 65. lat (prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,( prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci, (prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
 • weterani, (prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. (prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie).

harmonogram pracy w punkcie nieodplatnej pomocy prawnej w Powiecie Losickim