«

»

gru
22
2015

Nabór inicjatyw oddolnych do projektu: „EKO-inicjatywy w powiecie łosickim”

Nabór inicjatyw oddolnych do projektu:”EKO-inicjatywy w powiecie łosickim” przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS z siedzibą w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice (zwane dalej Organizatorem lub Stowarzyszeniem).


Nabór ma na celu wybranie lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich (zwanych dalej inicjatywami), które zostaną ujęte we wniosku o dofinasowanie projektu pn. „EKO-inicjatywy w powiecie łosickim” (zwanym dalej projektem), składanym przez Organizatora do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”, którego głównym celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, zaś celami szczegółowymi programu są: rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw; uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.
Organizator będzie realizował projekt, a więc jednocześnie realizowane będą wyłonione inicjatywy, pod warunkiem uzyskania przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS dofinasowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu.

Dokumenty do pobrania:

>>> nijcatywyoddolne.zip