Projekty zrealizowane

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS ma duże doświadczenie w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej podajemy informacje o ważniejszych projektach, które już zrealizowaliśmy:Pomysł na biznes- Pomysłem na przyszłość

– W latach 2006 – 2008 zrealizowaliśmy w ramach ZPORR, działanie 2.5 projekt „Pomysł na biznes- Pomysłem na przyszłość”, w ramach którego  działalność gospodarczą rozpoczęło  19 przedsiębiorców.


Pomysł na biznes- Pomysłem na przyszłość II

– Od czerwca 2009 do grudnia 2010 zrealizowaliśmy II edycję projektu  „Pomysł na biznes – Pomysłem na przyszłość II”, w ramach którego działalność gospodarczą rozpoczęło  30 Uczestników.


Łosicka Akademia Aktywności Zawodowej

– Od listopada 2009 do lutego 2011 realizowaliśmy projekt z działania 6.1.1. POKL ”Łosicka Akademia Aktywności Zawodowej” dla 40 osób pozostających bez zatrudnienia dla których zorganizowaliśmy ośmiomiesięczne staże


Czas na pracę

– Od lutego 2010 do czerwca 2011 realizowaliśmy kolejny projekt z działania 6.1.1. p.n. „Czas na pracę” dla 40 osób


Ciężarówką do aktywności

– Pod koniec 2010 roku zrealizowaliśmy Projekt „Ciężarówką do aktywności”.  23 osobom sfinansowaliśmy  kurs prawa jazdy kat C.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał wsparcie doradcy zawodowego .


FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych

– Od  listopada 2010 r. do lutego 2011r. realizowaliśmy Projekt „FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych”, w którym 30 osób skorzystało z warsztatów aktywności i mobilności zawodowej.


Pomysł na biznes – Pomysłem na przyszłość III

– Od sierpnia 2010 do końca maja 2012 realizowaliśmy projekt „Pomysł na biznes – Pomysłem na przyszłość III”  a więc już III edycji działania 6.2. w ramach którego 31 osób założyło firmy oraz powstała spółdzielnia socjalna tworzona przez 6 osób.
Głównym celem projektu było wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Pomoc proponowana uczestnikom projektu miała charakter kompleksowy. Uczestnicy wzięli udział w dwóch szkoleniach podstawowych oraz w jednym szkoleniu specjalistycznym. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mogli korzystać z doradztwa podstawowego i specjalistycznego, uzyskali pomoc finansową w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40.000 PLN a w przypadku osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną po 20 000 PLN dla założyciela, oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone przez okres 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1270 PLN/miesiąc. Wsparciem zostało objętych 31 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz 6 osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną. Wsparcie finansowe było bezzwrotne. Usługi doradczo-szkoleniowe były nieodpłatne.


Doświadczenie Zawodowe Twoją Szansą

Celem ogólnym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, ułatwiającego podjęcie pracy 40 osobom pozostającym bez zatrudnienia (18 kobiet i 22 mężczyzn) z powiatu łosickiego.


Tu też jest praca

Z dniem 31.01.2013 zakończyliśmy realizować projekt pt. „Tu też jest praca”. W ramach tego projektu utworzony został Inkubator Gospodarki Społecznej.


Lokalni Trenerzy

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju- EQUUS wraz z partnerem projektu Urzędem Gminy Sarnaki zrealizowało projekt „Lokalni Trenerzy”, który  realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych przydatnych po za rolnictwem  przez 15 osób z terenu powiatu łosickiego oraz zwiększenie oferty edukacyjnej na terenie powiatu łosickiego.


KIS-Wyjście na prostą

Z dniem 31.12.2013 r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „KIS-Wyjście na prostą” z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lider Projektu:
Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS

Partnerzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach

Projekt adresowany był w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i korzystających
z pomocy ośrodków pomocy społecznej powiatu łosickiego

Klub Integracji Społecznej to podmiot, którego celem jest udzielenie pomocy UCZESTNIKOM PROJEKTU
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

KIS – działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To podmiot  pomagający samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Ścieżka odbyta przez Uczestników projektu „KIS – Wyjście na prostą”:

1. Diagnoza osobowościowa uczestników
2. Indywidualny plan działania
3. Warsztaty z kształtowania postawy pro-aktywnej na rynku pracy
4. Samopomocowe grupy wsparcia (elementy terapii grupowej)
5. Zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej
6. Edukacja w grupie samokształceniowej
7. Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
8. Porady prawne
9. Porady psychologa
10. Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe


Nowe kwalifikacje-nowe możliwości

Główny cel projektu

Podniesienie umiejętności i kwalifikacji, ułatwiających wejście na rynek pracy 200 osobom (80 Kobiet oraz 120 Mężczyzn) odchodzącym z rolnictwa z powiatu łosickiego i siedleckiego do 28.02.2014 r.

Grupa docelowa projektu

Uczestnikami projektu byli rolnicy i domownicy, mieszkańcy Powiatu łosickiego lub siedleckiego, odchodzący z rolnictwa, którzy zamierzali podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem lub mieli w planach podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowanie w liczbach:

•Przeszkoliliśmy 203 osoby
•Z czego 79 Kobiet i 124 Mężczyzn
•Zorganizowaliśmy 12 Szkoleń


Do celu

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Lider Projektu: Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS

Partner: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance

Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej, ułatwiającej dostęp do zatrudnienia dla 44 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkałych w powiecie łosickim do 31.12.2014 r. Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które zamieszkiwały powiat łosicki. Działania realizowane w projekcie to Warsztaty psychospołeczne, IPD, Szkolenia oraz Staże.

  • W projekcie wzięło udział 79 osób
  • Z czego 57 Kobiet i 22 Mężczyzn
  • Zorganizowaliśmy 7 Szkoleń
  • 68 osób ukończyło Staż

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach

Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach prowadzony był przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.