«

»

sty
12
2016

(Brak tytułu)

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS  informuje, że
przedłużono termin naboru inicjatyw oddolnych do projektu "EKO-inicjatywy
w powiecie łosickim" do dnia 19 stycznia 2016 roku do godz. 12.00.
Tym samym, § 3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi
załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu
do dnia 19 stycznia 2016 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) w
biurze Organizatora:
Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju –EQUUS, ul. Piłsudskiego 6, 08-200
Łosice, pok. 9"